SERVICE

Adres

Topkwaliteit Vloeren BV
Betuwehaven 21
3433 PV NIEUWEGEIN

KvK: 74339370
IBAN: NL59KNAB0258749156
BIC: KNABNL2H
BTW: NL859862653B01

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL TOPKWALITEIT VLOEREN B.V.

 

Inhoudsopgave:                                                                                                            

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes                           

Artikel 4 Prijzen

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Uitvoeren van de overeenkomst

Artikel 7 – Levering

Artikel 8 – Betalingen

Artikel 9 – Incassokosten

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Garantie

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

Artikel 13 – Annulering

Artikel 14 – Overmacht

Artikel 15 – Monsters, modellen, tekeningen, maatvoering

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 17 – Risico-overgang/transport

Artikel 18 – Herroepingsrecht Consument

Artikel 19 – Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Artikel 20 – Klachtenregeling

Artikel 21 – Geschillen

 

 

 

 

 

Verkoper:

Naam: Topkwaliteit Vloeren B.V., hierna ook genoemd “Topkwaliteit Vloeren”

Vestigings-en bezoekadres: Betuwehave 21, 3433 PV te Nieuwegein (geen showroom)

E-mailadres: info@topkwaliteitvloeren.nl

KvK-nummer: 74339370

Btw-identificatienummer: NL8598.62.653.B01

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Topkwaliteit Vloeren BV, hierna “Topkwaliteit Vloeren”, die producten, toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten en andere afnemers (niet-consumenten) aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Topkwaliteit Vloeren;

Afnemer (Niet-Consument): de wederpartij die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met Topkwaliteit Vloeren;

Koper: de Consument of Afnemer (Niet-Consument) die de contractspartij is en de producten koopt en/of de diensten afneemt van Topkwaliteit Vloeren;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Topkwaliteit Vloeren en Koper die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, prijsopgave, offerte, van Topkwaliteit Vloeren en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Topkwaliteit Vloeren en Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2       De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Topkwaliteit Vloeren, die voor de uitvoering van diensten van derden gebruik maakt.

2.3       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartners en/of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Topkwaliteit Vloeren, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Topkwaliteit Vloeren zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.5      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.6       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen/Offertes

3.1      Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte en/of een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in de voorwaarden vermeld.

3.2       Het aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De beschrijving bevat de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten en diensten en deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Koper mogelijk te maken.

3.3       Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in offertes en aanbiedingen binden Topkwaliteit Vloeren niet.

3.4      Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Topkwaliteit Vloeren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.5      Een samengestelde prijsopgave verplicht Topkwaliteit Vloeren niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7      Topkwaliteit Vloeren is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order te weigeren of aan het accepteren van een order (nadere) voorwaarden te verbinden.

3.8      Indien door Koper bij het plaatsen van de order geen dan wel niet alle door Topkwaliteit Vloeren benodigde gegevens (zoals bijv. adres en telefoonnummer) zijn vermeld, is Topkwaliteit Vloeren gerechtigd de uitvoering van de order te weigeren dan wel aan te houden totdat de benodigde gegevens door Koper aan Topkwaliteit Vloeren zijn verstrekt.

Artikel 4 – Prijzen

4.1      Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.2      Indien Topkwaliteit Vloeren met de Consument bij de totstandkoming van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Topkwaliteit Vloeren niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen. Verder kan Topkwaliteit Vloeren waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Topkwaliteit Vloeren geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.

4.3     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met de Consument  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met de Consument zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.4       De prijzen in de aanbiedingen en offertes zien op de levering vanaf het magazijn, in euro’s, inclusief inladingskosten, inclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzend-, vracht-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prijzen gelden voor Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en beursterreinen. Expresleveringen zijn mogelijk tegen meerprijs en in overleg.

4.5      De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gelden gedurende normale werktijden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1       Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Topkwaliteit Vloeren onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst voor Topkwaliteit Vloeren pas bindend wordt.

5.2      Mondelinge aanbiedingen door Topkwaliteit Vloeren zijn niet bindend, tenzij deze na aanvaarding door Koper door Topkwaliteit Vloeren schriftelijk zijn bevestigd. Dat kan Topkwaliteit Vloeren ook bewerkstelligen door de afspraken op de factuur van Topkwaliteit Vloeren te omschrijven.

5.3       Elke met Topkwaliteit Vloeren aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat zal blijken dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en aan al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Topkwaliteit Vloeren kan daartoe zelf onderzoek instellen. Indien Topkwaliteit Vloeren op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Topkwaliteit Vloeren zal nimmer gehouden zijn om daarvoor kosten te vergoeden.

Artikel 6 – Uitvoeren van de overeenkomst

6.1      Topkwaliteit Vloeren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Topkwaliteit Vloeren het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3       Topkwaliteit Vloeren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien blijkt dat Koper onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

6.4      Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor Koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Topkwaliteit Vloeren voortvloeiende schade en kosten door Koper te worden vergoed.

6.5       Koper vrijwaart Topkwaliteit Vloeren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toe te rekenen is.

Artikel 7 – Levering

7.1       Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Topkwaliteit Vloeren  kenbaar heeft gemaakt.

7.2      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten vanaf het magazijn. Levering geschiedt te allen tijde op de begane grond voor de drempel van de deur van het in lid 1 aangegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3      Indien door Koper onjuiste (adres)gegevens voor de aflevering zijn opgegeven dan wel op de geplande datum voor levering niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is Topkwaliteit Vloeren  gerechtigd een toeslag ter zake extra bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen met een minimum van € 47,00. Voor levering buiten Nederland geldt een minimum extra toeslag van € 150,00.

7.4      Bij aflevering dient Koper, althans een daartoe door Koper gemachtigde persoon, aanwezig te zijn.

7.5      Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat het afleveradres voor Topkwaliteit Vloeren  goed bereikbaar is. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het afleveradres op de geplande datum van aflevering onbereikbaar is, dient Koper dit tijdig voor de levering aan Topkwaliteit Vloeren  te melden. Topkwaliteit Vloeren  behoudt zich het recht voor leveringen uit te stellen dan wel op te schorten indien het afleveradres niet goed bereikbaar blijkt. Eventuele extra kosten die Topkwaliteit Vloeren  in verband met die bijzondere omstandigheden moet maken, zijn voor rekening van Koper.

7.6      Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

7.7      Indien Topkwaliteit Vloeren een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Topkwaliteit Vloeren schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen voor herstel zorg te dragen.

7.8      Indien Topkwaliteit Vloeren gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Topkwaliteit Vloeren ter beschikking heeft gesteld.

7.9      Topkwaliteit Vloeren is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Topkwaliteit Vloeren is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 8 – Betalingen

8.1      Bij een transactie met koper dient betaling van de koopprijs van geleverde producten vooraf plaats te vinden middels de beschikbare (online) betaalmethoden.

8.2      In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Consument tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Topkwaliteit Vloeren op Koper per onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is Topkwaliteit Vloeren gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

8.3      Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 – Incassokosten

9.1      Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is de Koper  de volgende incassokosten verschuldigd:

over de eerste € 2.500,- = 15%

over de daaropvolgende € 2.500,-  = 10%

over de volgende € 5.000,- = 8%

over het meerdere tot € 60.000,- = 5%

over het meerdere = 3%

9.2      Indien Topkwaliteit Vloeren hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1    Topkwaliteit Vloeren behoudt zich de eigendom van de te leveren producten voor totdat de Koper al hetgeen op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Topkwaliteit Vloeren verschuldigd is, aan laatstgenoemde heeft voldaan.

10.2    Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.3    Door Topkwaliteit Vloeren geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.4    Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verzekeren tegen verkoopwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde producten en komen toe aan Topkwaliteit Vloeren.

10.5    Voor zover nodig zal Koper steeds derden op de rechten van Topkwaliteit Vloeren wijzen en Topkwaliteit Vloeren onverwijld in kennis stellen indien een derde op enigerlei wijze conservatoire of executoriale maatregelen ten aanzien van die producten ten uitvoer mocht leggen.

10.6    Voor het geval dat Topkwaliteit Vloeren haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Topkwaliteit Vloeren of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Topkwaliteit Vloeren zich bevinden en de producten mede terug te nemen.

Artikel 11 – Garantie

11.1    Topkwaliteit Vloeren verstrekt bijhorende fabrieksgarantie op haar producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij de aflevering zal het garantiebewijs worden bijgevoegd.

11.2    Deze garantie is beperkt tot:

–     productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,          onzorgvuldig      c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;

–     leveringen aan wederpartijen binnen de EU;

–     vervanging of reparatie van de zaak;

–     de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

11.3    Iedere (overeengekomen) garantie vervalt:

–     bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

–     bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;

–     na verwerking, vermenging of bewerking door Koper of een derde van het geleverde;

–     bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;

–     door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken;

–     bij gebruik voor een ander doel dan Koper aan Topkwaliteit Vloeren heeft opgegeven of          waarvoor het geschikt is.

11.4    Zolang Koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1    Topkwaliteit Vloeren is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–     Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

–    na het sluiten van de overeenkomst Topkwaliteit Vloeren ter kennis gekomen              omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of     niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts              gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover           de tekortkoming dit rechtvaardigt;

12.2    Voorts is Topkwaliteit Vloeren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Topkwaliteit Vloeren op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Topkwaliteit Vloeren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en artikel 13 Annulering overeenkomst.

12.4    Topkwaliteit Vloeren behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Annulering door Afnemer (Niet-Consument)

13.1    Indien Afnemer (Niet-Consument), nadat een overeenkomst met Topkwaliteit Vloeren tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Afnemer (Niet-Consument) in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

13.2    Indien Afnemer (Niet-Consument) bij annulering de afname weigert van de reeds door Topkwaliteit Vloeren ingekochte producten, is Afnemer (Niet-Consument) gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Topkwaliteit Vloeren te voldoen.

13.3    Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 14 – Overmacht

14.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2    Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, half fabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen of iedere andere voor Topkwaliteit Vloeren redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten de macht van Topkwaliteit Vloeren liggende omstandigheid.

14.3    Topkwaliteit Vloeren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Topkwaliteit Vloeren haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5    Voor zoveel Topkwaliteit Vloeren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Topkwaliteit Vloeren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Monsters, modellen, tekeningen, maatvoering

15.1    Indien niet andersluidend bepaald in deze voorwaarden, zijn alle tekeningen, beschrijvend materiaal, monsters, gewichten, afmetingen, specificaties, hoeveelheden, brochures, catalogi, prijslijsten en advertentiemateriaal slechts gepubliceerd of uitgegeven teneinde de producten aan te duiden en bij benadering te omschrijven, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

15.2    Koper is zelf verantwoordelijk voor de wijze van inmeten en voor de opgegeven hoeveelheden. Bestellingen worden afgerond naar boven op volle verpakkingen. Topkwaliteit Vloeren zal nimmer aansprakelijk zijn als bij de levering blijkt dat de hoeveelheden niet juist zijn.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1    Indien door Topkwaliteit Vloeren geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Topkwaliteit Vloeren jegens Koper in beginsel beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

16.2    Indien Topkwaliteit Vloeren aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar van Topkwaliteit Vloeren uit te keren bedrag, althans tot het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de geleverde producten.

16.3    Topkwaliteit Vloeren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.4    Indien Topkwaliteit Vloeren ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Koper haar ter zake volledig vrijwaren.

16.5    Topkwaliteit Vloeren is nimmer aansprakelijk voor:

– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Koper goedgekeurde producten/monsters;

– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;

– voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;

16.6    Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Topkwaliteit Vloeren nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Topkwaliteit Vloeren bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Topkwaliteit Vloeren steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

16.7    Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Topkwaliteit Vloeren niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

16.8    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Topkwaliteit Vloeren of haar ondergeschikten.

Artikel 17 – Risico-overgang/transport

17.1    Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop de producten aan Koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

17.2   Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 18- Herroepingsrecht Consument

18.1    Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument.

18.2    Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsgebruik maakt, zal hij de zaak met al geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Topkwaliteit Vloeren retourneren, conform de door Topkwaliteit Vloeren verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en dat het product tijdig is teruggezonden ligt bij de Consument.

18.3    Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de transportkosten van terugzending van het geleverde product voor zijn rekening.

18.4    Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan Topkwaliteit Vloeren, zal deze dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 19 – Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

19.1    Topkwaliteit Vloeren verwerkt persoonsgegevens, zoals nodig is bij het leveren van de diensten en het uitvoeren van de overeengekomen contractuele verplichtingen, op een zorgvuldige manier. Daarbij volgt zij de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet.

19.2    Alle informatie met betrekking tot de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt zijn neergelegd in de privacyverklaring van Topkwaliteit Vloeren. De privacyverklaring staat op de website van Topkwaliteit Vloeren (zie https: www.topkwaliteitvloeren.nl/privacy).

19.3    Mocht er sprake zijn van wijzigingen in de (Europese) privacywet en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens,  dan is Topkwaliteit Vloeren gerechtigd om haar privacy voorwaarden die staan in de privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.

Artikel 20 – Klachtenregeling

20.1    Topkwaliteit Vloeren beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

20.2    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Topkwaliteit Vloeren. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door Topkwaliteit Vloeren beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Topkwaliteit Vloeren binnen de termijn van veertien (14) 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Koper dient Topkwaliteit Vloeren in ieder geval vier (4 ) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 21 – Geschillen

21.1    Op overeenkomsten tussen Topkwaliteit Vloeren en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2    Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.